مانور انتقال مصدومین از کانال مجاور بزرگراه شهید یاسینی با همکاری پایانه شرق اجرا شد.

مانور انتقال مصدومین از کانال مجاور بزرگراه شهید یاسینی با همکاری پایانه شرق اجرا شد.

 

 
print
1398/8/14
تعداد مشاهده:  26

avt.NavXp