آگهی مناقصه/ط8056م/

 آگهی مناقصه/ط8056م/

سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در اسناد و رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران با  شرح ذيل به اشخاص ذي‌صلاح و واجدشرايط واگذار نماید


 

ردیف

موضوع عملیات

برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت انجام عملیات

1

تخليه و لايروبي سپتيك‌ها و كانال‌ها و چاه‌ها در پايانه‌ها و پارك‌سوارها

4،000،000،000

150،000،000

12 ماه شمسی

 

الف ) شرایط متقاضی:


دارا بودن سوابق اجرايي و رزومه كاري شرکت مرتبط با موضوع مناقصه و حداقل 3سال سابقه کار الزامی می‌باشد.

ب) محل دریافت اسناد: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قنبرزاده، مابین هویزه و خرمشهر، نبش کوچه دهم، پلاک 38 سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها (حوزه مالي و اداري سازمان)

ج) محل تحویل پیشنهادات: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید قنبرزاده، مابین هویزه و خرمشهر، نبش کوچه دهم، پلاک 38 سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارها (طبقه دوم ساختمان شماره یک)

د) واریز مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) جهت خرید اسناد مناقصه به حساب جاری شماره 7001976856071 نزد بانک شهر شعبه خرمشهر

م) مهلت ارائه و تكميل كليه اوراق و اسناد : از تاریخ درج آگهی بمدت 10 روز  مقيد به تاييد تمامي صفحات توسط صاحبان امضاء مجاز و قانوني.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً شركت‌كنندگان بايد مدارك مربوطه را پس از اخذ، تكميل و در پاكت‌هاي لاک و مهر شده تحویل نمایند. همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 
print
1397/5/14
تعداد مشاهده:  367

avt.NavXp