تماس باما

شماره های تماس سازمان مرکزی
 پیغامگیر مدیرعامل - مستقیم
88739050
مدیر دفتر مدیر عامل 42065140-141
مشاور اجرایی و مسئول پیگیری ویژه 42065165
دفتر بازرسی
42065134
مدیریت حراست 88501400
دفتر و دبیرخانه اداره حراست 42065121
دفتر مدیریت بازرگانی
42065112
فکس دفتر مدیریت بازرگانی
42065111
مدیریت منابع انسانی
42065249
مدیر حسابداری 42065230
مدیر امور پشتیبانی و خدمات 42065242
اداره رفاه و امور ایثارگران
42065247
 امور بانوان و بهداشت 42065244
دفتر معاونت مالی و اداری 42065235
فکس معاونت مالی و اداری
42065420
دفتر معاونت برنامه ریزی
42065221
فکس معاونت برنامه ریزی
42065222
HSE مدیر 42065229
مدیر املاک 88549329
 مدیر اداره حقوقی 42065217
دفتر مدیریت حقوقی 42065218
مسئول دبیرخانه 42065200
ارسال و مراسلات دبیرخانه
42065203
شماره تماس پایانه جنوب
دفتر مدیریت پایانه جنوب
55185556
فکس دفتر مدیریت 
55185555 
شماره تماس پایانه غرب
دفتر مدیریت پایانه غرب
44646269 
فکس دفتر مدیریت
44654174 
شماره تماس پایانه شرق 
دفتر مدیریت پایانه شرق
77700590 
فکس دفتر مدیریت   77702512 
شماره تماس پایانه بیهقی  
دفتر مدیریت پایانه بیهقی
88742622 
فکس دفتر مدیریت
88543857
شماره تماس پایانه پونک   
دفتر مدیریت پایانه 
44453505
فکس دفتر مدیریت
44453506

 

 

 آدرس سازمان مرکزی  :

آدرس :خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيد قنبرزاده -مابين خيابان هويزه و خرمشهر -نبش كوچه دهم-پلاک 38  كد پستي : 1533733331

آدرس پست الکترونیک سازمان :

 Info@terminals.tehran.ir

 پست الکترونیک مدیر سایت :

Hatefpour@Tehran.iravt.NavXp