مزایده ها و مناقصات
(1397/5/14)
سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در اسناد و رعايت آيين...
 آگهی مناقصه/ط8056م/
(1396/12/5)
سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل را از...
 آگهي مزايده عمومي شماره  7 سال 1396
(1396/10/27)
  سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل ر...
آگهي مزايده عمومي شماره  6 سال 1396 -ط7954م
(1394/5/5)
دانلود فایل آگهی
آگهی مزایده عمومی شماره 1 سال 94
avt.NavXp