مزایده ها و مناقصات
(1398/6/10)
                                                                        آگهی مناقصه                                                        ...
آگهی مناقصه فضای سبز سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
(1397/9/24)
« آگهي مزايده عمومي شماره  4  سال 1397 »  شماره آگهی  : / ط  8150 م/ سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد ...
آگهی مزایده عمومی شماره 4 سال 97
(1397/7/29)
        « آگهي مزايده عمومي شماره  3  سال 1397 »  شماره آگهی  : / ط 8112م / سازمان پايانه ها...
آگهي مزايده عمومي شماره 3 سال 97
(1397/5/14)
سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در اسناد و رعايت آيين...
 آگهی مناقصه/ط8056م/
(1396/12/5)
سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل را از...
 آگهي مزايده عمومي شماره  7 سال 1396
(1396/10/27)
  سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل ر...
آگهي مزايده عمومي شماره  6 سال 1396 -ط7954م
avt.NavXp