مزایده ها و مناقصات
(1398/8/25)
برای دریافت اسناد مزایده عمومی شماره 3 سازمان پایانه ها بشماره آگهی ط8401م از طریق لینکهای ذیل اقدام نمایید : پایانه بیهقی : 1-ساندویچی...
دریافت اسناد مزایده شماره 3
(1398/6/10)
                                                                        آگهی مناقصه                                                        ...
آگهی مناقصه فضای سبز سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
(1397/9/24)
« آگهي مزايده عمومي شماره  4  سال 1397 »  شماره آگهی  : / ط  8150 م/ سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد ...
آگهی مزایده عمومی شماره 4 سال 97
(1397/7/29)
        « آگهي مزايده عمومي شماره  3  سال 1397 »  شماره آگهی  : / ط 8112م / سازمان پايانه ها...
آگهي مزايده عمومي شماره 3 سال 97
(1397/5/14)
سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در اسناد و رعايت آيين...
 آگهی مناقصه/ط8056م/
avt.NavXp