پایانه و پارک سوار بیهقی
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

شماره نمابر پایانه: تلفن: 88543748

تماس با مدیر پایانه:

تماس با واحدهای اداری پایانه:

تماس با شرکت ها و تعاونی های مسافربری:

تماس با ارگانهای مستقر در پایانه:

تماس با غرف تجاری:

آدرس: میدان آرژانتین، پارکسوار بیهقی

avt.NavXp